خیر، مهم‌ترین هدف سازمان‌های دنیا از حضور در جایزه MAKE در وهله اول دستیابی به یک شناخت دقیق از وضعیت حال حاضر خود در حوزه ضعف‌ها و مشکلات سازمان در ارتباط با خلق ارزش از دانش است. یکی از پایه‌ای‌ترین مراحل تبدیل به سازمان دانشی ارزیابی وضعیت موجود سازمانی در ابتدای برنامه‌ریزی‌ها به سمت ارتقای موقعیت دانشی سازمان است. از این منظر ارزیابی جهانی MAKE به عنوان معتبرترین و جامع‌ترین الگوی ارزیابی مدیریت دانش‌محور دنیا، همواره انتخاب نخست سازمان‌ها در نقاط مختلف دنیا برای شروع برنامه‌ریزی مدیریت دانش‌محور به شمار می‌آید، چرا که با بهره‌گیری از نتایج این ارزیابی و گزارشات جامعی که از وضعیت سازمان و راهکارهای عملیاتی در جهت ارتقای موقعیت سازمانی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، می‌توانند برنامه‌ریزی هدفمند و نظام‌مندی در این زمینه داشته باشند. سپس با حضور مستمر در ارزیابی‌های سالیانه MAKE ضمن اطمینان از درستی مسیر پیموده شده توسط سازمان، جایگاه سازمان را در میان سایر سازمان‌های مشابه در حوزه خلق ارزش از دانش سنجیده و از توصیه‌ها و راهکارهای به روز و عملیاتی بنیاد MAKE برای ارتقای بیشتر موقعیت دانشی سازمان استفاده نمایند.

به طور کلی هر سازمان، شرکت و یا موسسه‌ای که بهره‌گیری و به اشتراک‌گذاری تجربیات پیشین فردی و گروهی اعضای سازمان و نیز نوآوری و خلق دانش جدید به تحقق اهداف سازمان کمک نماید، می‌تواند از مزیت‌های حضور در جایزه MAKE بهره‌مند شود. طیف وسیع سازمان‌های بزرگ و کوچک در حوزه مختلف فعالیت اعم از پروژه‌ای، تحقیقاتی، تولیدی، حاکمیتی، نظارتی، آموزشی، نهادهای عمومی و خدماتی و ... در جایزه جهانی MAKE بر این مبنا قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در خصوص جایزه MAKE خاطر نشان شود، ارزیابی فعالیت‌ها و فرآیندهای مدیریتی سازمان در این جایزه می‌باشد. در این جایزه محتوای تجربیات و نوآوری‌های سازمان مورد نظر نبوده بلکه مجموعه فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمان که طی آن‌ها از سرمایه‌های دانشی در ارکان مختلف سازمانی استفاده موثر می‌شود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. از این رو ضمن حفظ حساسیت‌های حفاظت دانش سازمان، فرآیندها و اقدامات سازمان در راستای استفاده موثر از سرمایه‌های دانشی در کلیه ارکان سازمانی و با هدف تبدیل سازمان به یک سازمان دانشی ارزیابی می‌گردد. نکته حائز اهمیت دیگر در ارزیابی جایزه MAKE بومی و متناسب با شرایط سازمانی بودنِ راهکارهای سازمانی د ر راستای خلق ارزش از دانش در سازمان است که طراحی و برنامه‌ریزی توسط منابع داخلی و نوآوری و تناسب راهکارهای در پیش گرفته شده با فرهنگ و شرایط اختصاصی سازمان را ترویج می‌دهد.

بنیاد جهانی MAKE برگزاری رسمی جایزه سازمان دانشی برتر (MAKE) در ایران را بر عهده دانشگاه صنعتی شریف قرار داده و با ارائه رسمی استانداردها و آموزش‌های لازم و نظارت مشاورین بین‌المللی خود و نیز با داشتن هماهنگ‌کننده رسمی در ایران، بر روند برگزاری این جایزه در کشور نظارت رسمی دارد. نتایج جایزه MAKE ایران در سراسر دنیا معتبر بوده و سازمان‌های برتر ایران به جایزه آسیایی MAKE راه می‌یابند.