1ثبت نام در Iran MAKE 2016 تا 11 آذر 95 2تکمیل فرم های ارزیابی تا 30 آذر 95 3ارزیابی مرحله اول فرم ها توسط داوران تا 30 دی 95 4ارزیابی از نزدیک سازمانها در مرحله دوم تا 29 بهمن 95 5ارزیابی مرحله سوم و برگزاری کنفرانس در اسفند 95 6معرفی سازمان های برتر ایران به جایزه آسیایی MAKE

مرحله اول: اعلام اطلاعات سازمان

برای ثبت نام ابتدا باید اطلاعات سازمان خود را برای دانشگاه صنعتی شریف، دبیرخانه جایزه جهانی MAKE در ایران ارسال دارید. بدین منظور فرم اعلام اطلاعات سازمان را دریافت نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات سازمان خود اقدام فرمایید. فرم تکمیل شده را به همراه نام های که در آن تعداد نیروی انسانی، اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی و نیز پراکندگی جغرافیایی دفاتر سازمان ذکر شده است به دبیرخانه جایزه جهانی MAKE در ایران ارسال نمایید.

مرحله دوم: اعلام هزینه شرکت در ارزیابی و ثبت نام نهایی

پس از تکمیل فرم اطلاعات سازمان در سایت، تصمیم گیری راجع به هزینه شرکت سازمان در ارزیابی بر اساس فاکتورهای تعداد پرسنل (استخدامی، قراردادی، پیمانکاری)، حوزه پراکندگی جغرافیایی سازمان و نظرات کارشناسی از سوی دبیرخانه به سازمان مربوطه اعلام می گردد. سازمان پس از پرداخت هزینه ثبت نام به حساب دانشگاه صنعتی شریف، فرم ثبت نام در جایزه جهانی MAKE در ایران را تکمیل نموده و به همراه فیش/حواله پرداخت وجه شرکت در جایزه به دبیرخانه جایزه ارسال میدارد. پس از تایید نهایی ثبت نام از سوی دانشگاه صنعتی شریف و ظرف حداکثر 2 روز کاری، فرم ارزیابی جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در ایران (Iran MAKE Award Assessment Form) از طرف دبیرخانه برای سازمان ارسال می گردد. سازمان با تکمیل و ارسال فرم ارزیابی وارد مراحل سه گانه ارزیابی جایزه جهانی MAKE در ایران میشود.