خدمات یکپارچه آموزش، ارزیابی و تسهیم تجربیات برتر جهت استقرار مدیریت دانش محور مطابق الگوی جهانی MAKE در ایران با همکاری دفتر MAKE و دانشگاه صنعتی شریف ارائه می شود. سازمان ها با توجه به سطح حضور خود در MAKE که بر مبنای تعداد نیروی انسانی آنها محاسبه می شود، خدمات یکپارچه زیر را دریافت می نمایند:

  1. آموزش کاربردی مدیریت دانش محور توسط خبرگان برجسته بین المللی
  2. ارزیابی جامع و ارائه توصیه های عملیاتی به سازمان توسط ارزیابان بین المللی
  3. الگوبرداری و تسهیم تجربیات برتر داخلی و بین المللی مدیریت دانش محور

برای آشنایی بیشتر با خدمات یکپارچه MAKE به سازمان ها و سطوح حضور در MAKE لطفا کاتالوگ خدمات یکپارچه آموزش، ارزیابی و تسهیم تجربیات MAKE را دریافت نمایید. با توجه به اطلاعات مندرج در کاتالوگ سازمان باید فرم ثبت نام MAKE را از قسمت زیر دریافت داشته و نسبت به تکمیل و ارسال آن به دبیرخانه MAKE در دانشگاه صنعتی شریف اقدام نماید.

هزینه خدمات یکپارچه آموزش، ارزیابی و تسهیم تجربیات مدیریت دانش محور بر اساس الگوی جهانی MAKE باید به شماره حساب دانشگاه صنعتی شریف واریز شود.